Przypomnienie dot. przestrzegania Regulaminu Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” przypomina Działkowcom o przestrzeganiu Regulaminu Ogrodu, w szczególności:

  • zabronione jest wrzucanie ziemi, trawy, gałęzi itp. do pojemników na śmieci (§25 Regulaminu Ogrodu);
  • zabronione i karalne jest wyrzucanie z działki jakichkolwiek odpadów i śmieci (trawa, gałęzie, materiały budowlane itp.) poza ogrodzenie zewnętrzne i na teren wspólny ogrodu (§25 Regulaminu Ogrodu);
  • dbać o estetyczny wygląd działki, systematycznie kosić trawę, przycinać i prześwietlać drzewa i krzewy, aby nie przerastały poza ogrodzenie działki (§48 i §37 Regulaminu Ogrodu);
  • powiadomić na piśmie Zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, tarasu (§28 Regulaminu Ogrodu);
  • zabronione jest budowanie i montowanie urządzeń na częściach wspólnych ogrodu bez uzyskania zgody Zarządu (§18 Regulaminu Ogrodu), w tym bram i furtek;
  • działkowiec zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie zmiany danych osobowych, w tym adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (§60 Regulaminu Ogrodu);
  • parkowanie pojazdów na alejkach i innych częściach wspólnych ogrodu, poza miejscami wyznaczonymi jest niedozwolone (§17 Regulaminu Ogrodu).

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu Ogrodu skutkować będzie sankcjami przewidzianymi w Statucie, Regulaminie Ogrodu i Uchwałach WZ