Informacja w sprawie Walnego Zebrania

Szanowni Członkowie i Działkowcy Stowarzyszenia Ogrodowego,

zgodnie ze Statutem, Zarząd ma obowiązek do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego zwołać Walne Zebranie. Obecny rok jest o tyle szczególny, iż kończy się kadencja obecnych organów Stowarzyszenia. Zarząd wypełniając swój obowiązek przygotował wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

W związku z brakiem zrozumienia powagi Walnego Zebrania w dniu 30.04.2022 przez część członków Stowarzyszenia uczestniczących w tym Zebraniu, jak również braku dyscypliny w prowadzeniu zebrania przez Przewodniczącego i nie stosowania procedur powszechnie obowiązujących, nie udało się przeprowadzić Walnego Zebrania.

Formalne spotkanie nie może przypominać improwizacji, jak nazwał swoje prowadzenie Przewodniczący Zebrania. Grupie członków Stowarzyszenia z Przewodniczącym Zebrania zależało na zmianie w kolejności Porządku Obrad. Zmiana ta miała dotyczyć rozpatrywania wolnych wniosków tuż po otwarciu Zebrania. W następstwie Walne Zebranie zostało zbojkotowane, w rezultacie żadna uchwała nie została poddana pod głosowanie.

Należy też dodać, że Porządek Obrad obejmował również wolne wnioski, ale i one nie zostały przedyskutowane, gdyż niemożliwe było prowadzenie Zebrania w tej atmosferze. Stopniowo uczestnicy Zebrania opuszczali salę, a negatywne emocje się nasilały.

Ta kuriozalna sytuacja, która miała miejsce w dniu 30.04.2022 daje wyraz nie tylko braku szacunku do pracy obecnych organów, ale także naraża Stowarzyszenie na kolejne koszty związane ze zwołaniem kolejnego Zebrania.

Należy przypomnieć, że Stowarzyszenie utrzymuje się z własnych środków pochodzących ze składek członków i działkowców SO. Konsekwencją sytuacji z dnia 30.04.2022 będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu przekazania sprawozdań za rok 2021 i dokonania wyboru do nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Jeżeli na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia nie dokonają wyboru nowych władz, Zarząd zmuszony będzie powiadomić organ nadzorujący, który ustanowi kuratora do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, wymagających bieżącego załatwienia. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Zarząd i Komisja Rewizyjna SO „Na Piaskach”