Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” informuje o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1MW. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków posiadających takie instalacje. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również właścicieli altan ogrodowych – działkowców w Stowarzyszeniu Ogrodowym posiadających w altanach np. kominek, kozę itd. Realizacja tego obowiązku spoczywa w przypadku altany, na jej na właścicielu, a przypadku budynku biura hydroforni – na Zarządzie.

Deklarację (Formularz B) należy złożyć:

  • najpóźniej do 30 czerwca 2022 dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021,
  • w przypadku nowego źródła ciepła, które uruchomione zostało po 1 lipca 2021, deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1MW należy dokonać poprzez:

  • złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, albo dowodu elektronicznego przez osobę składającą deklarację),
  • albo pisemnie, poprzez złożenie papierowej deklaracji w urzędzie gminy, właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście, listownie). Dla terenu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” jest to Urząd Gminy w Komprachcicach.

W przypadku  altan ogrodowych (budynków niezamieszkalnych) należy wypełnić i złożyć deklarację-Formularz B, który dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (link na końcu ogłoszenia).

Uwaga! Nie złożenie deklaracji w terminie skutkuje nałożeniem kary grzywny, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 21 listopada2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wzór wypełniania deklaracji – Formularz B

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne