Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach

Zaprasza Członków Stowarzyszenia i Działkowców na:

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE,

które odbędzie się w sobotę 28.05.2022 r. w siedzibie SO „Na Piaskach” ul. Chróścińska 2, 46-070 Komprachcice (biuro Zarządu hydrofornia)

Początek obrad:

I termin o godz. 10:00, II termin o godz. 10:30

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjno – mandatowej
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta
  • Propozycja kandydatów na Przewodniczącego zebrania i Protokolanta
  • Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania i Protokolanta
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu zebrania – głosowanie
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie
 6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok:
  • Z działalności Zarządu za 2021 rok – wystąpienie Prezes Zarządu (dodatkowo omówienie działań Zarządu związanych z realizacją zaleceń audytu wewnętrznego)
  • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – wystąpienie Księgowej
  • Dyskusja
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dotychczasowych działań za 2021 rok
  • Dyskusja
 10. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej z dotychczasowych działań za 2021 rok
  • Dyskusja
 11. Wnioski Zarządu i Komisji o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej za 2021 rok
  • Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
  • Wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej
  • Wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rozjemczej
  • Głosowanie nad uchwałą o przeksięgowanie zysku za 2021 rok na poszczególne fundusz
 12. Wybór nowych organów Stowarzyszenia:
  • Propozycje kandydatów do Zarządu (ustalenie ilości osób wchodzących w skład Zarządu) oraz kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej
  • Głosowanie nad kandydaturami do organów Stowarzyszenia
  • Uchwała na powołanie nowego składu Zarządu
  • Uchwała na powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej
  • Uchwała na powołanie nowego składu Komisji Rozjemczej
  • Powołanie Pełnomocnika
 13. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno – mandatowej
 14. Odczytanie sprawozdania Komisji Uchwał i wniosków
 15. Zakończenie obrad.

 

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc siedzących przy ławeczkach znajdujących się na terenie hydroforni oraz koniczność zachowania dystansu Zarząd zwraca się z prośba o zabranie ze sobą przenośnych krzesełek turystycznych.

 

Organizator ze swojej strony zapewnia wodę mineralną.

 

Z poważaniem

Zarząd i Komisje

Stowarzyszenia Ogrodowego

„Na Piaskach”

 

 

 


 

 

                                                                                                                                              Załącznik nr 13

                                                                                                                                 

Działka numer ……………                                                                           ………………, dnia……………….

 

P e ł n o m o c n i c t w o

Ja niżej podpisany(a)

imię:……………………   nazwisko:……………………………………

legitymujący się dowodem osobistym: seria …   nr ………………………………………

zamieszkały w ……………………………………………

udzielam pełnomocnictwa

 

imię:……………………………………….nazwisko:……………………………………

legitymujący się dowodem osobistym: seria …   nr ………………………………………

zamieszkały w ……………………………………………..

do reprezentowania mnie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym*, Sprawozdawczo-Wyborczym *,  Stowarzyszenia Ogrodowego ” Na Piaskach ” w dniu ………………….r. oraz do  głosowania w moim imieniu nad Uchwałami na  Walnym Zebraniu Członków  oraz we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

                                     

Data i czytelny podpis

 

………………………………….

Niewłaściwe skreślić *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i Pełnomocnictwo (wersja pdf)