Oferta na dzierżawę działki w SO „Na Piaskach”

W związku z wygaśnięciem prawa dzierżawy do działki, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ogłasza

konkurs ofert na dzierżawę działki nr 95 znajdującej się na terenie SO „Na Piaskach”.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym pod linkiem znajdującym się w ogłoszeniu.

Formularz ofertowy należy wysłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia do 20.04.2022 (liczy się data nadania listu).

Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS”.

Komisyjne otwarcie kopert odbędzie się w dniu 30.04.2022. O wynikach konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

W dniach 26.03.2022 i 09.04.2022 w godz. 12.00 do 13.00 działka nr 95 zostanie udostępniona do wglądu dla osób zainteresowanych.

UWAGA!

W przypadku niekompletnie wypełnionego formularza ofertowego lub braku dopisku na kopercie „KONKURS”- oferta zostanie odrzucona.

Pobierz formularz ofertowy