Porządkowanie ogrodu

Zarząd informuje, że w wyniku wezwań otrzymanych z Urzędu Gminy w Komprachcicach, Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” zostało zobowiązane do uporządkowania ogólnego terenu Ogrodu.
W związku z powyższym:

 1. Zarząd SO podjął działania zmierzające do poprawy ciągów komunikacyjnych na terenie Ogrodu, polegające na wycięciu krzaków i żywopłotów rosnących poza działką, czyli rosnących poza ogrodzeniem zewnętrznym Ogrodu w pasie drogowym.
  Obecnie istniejące nasadzenia to efekt wieloletnich zaniedbań i zaniechań ze strony administratora SO.
  Wszystkie nasadzenia znajdujące się po zewnętrznej stronie ogrodzenia biegnącego wzdłuż drogi asfaltowej (ul. Chróścińska) jak i drogi gruntowej biegnącej wzdłuż działek w kierunku hydroforni zostaną wykarczowane, a koszty z tym związane zostaną poniesione przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd SO „Na Piaskach” zobowiązuje wszystkich użytkowników działek do przycięcia gałęzi drzew i krzewów, które w wyniku swojego silnego rozrostu przechodzą przez ogrodzenie zewnętrzne, ograniczając tym samym właściwą powierzchnię komunikacyjną dróg.
  Prace pielęgnacyjne drzewostanu należy również wykonać w stosunku do przerostów na wszystkich wewnętrznych alejach ogrodowych.
  Prace te należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021. Po tym terminie Komisja ds. porządków w Ogrodzie przeprowadzi kontrolę w zakresie wykonania tych zaleceń. W przypadku nie wykonania ich w wyznaczonym terminie, Zarząd na podstawie Regulaminu Ogrodu §37 zleci wykonanie tych prac firmie zewnętrznej, a kosztami obciąży użytkowników działki.
 3. Zarząd SO informuje, że w dniu 08.05.2021 w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie możliwość wyrzucenia odpadów BIO do ustawionego na terenie hydroforni kontenera.

Zarząd SO przypomina, że zgodnie z treścią Ustawy ROD z 13 grudnia 2013 art. 15 na Zarządzie spoczywa odpowiedzialność za teren ogólny Ogrodu, natomiast działkowiec odpowiada za utrzymanie porządku w odniesieniu do dzierżawionej działki.