Przypomnienie o zakazie parkowania na alejkach

Szanowni Działkowicze !

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego przypomina i prosi o stosowanie przepisów.

Zgodnie

z § 17 REGULAMINU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach

  1. Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz wjazdu i ruchu pojazdów dla osób nie będących działkowcami, odpowiedzialność za złamanie zakazu obciąża działkowca, do którego dana osoba przyjechała.
  2. Do parkowania pojazdów wyznaczone są nieodpłatne parkingi. Parkingi przeznaczone są zarówno dla działkowców, jak i dla gości odwiedzających działki.
  3. Dozwolone jest parkowanie pojazdów na terenie dzierżawionej przez działkowca działki.
  4. Parkowanie pojazdów na alejkach i innych częściach wspólnych ogrodu, poza miejscami wyznaczonymi do parkowania jest niedozwolone, przejazd alejkami musi być drożny.
    W takim przypadku, działkowiec parkujący pojazd ma obowiązek bezzwłocznie udostępnić wolny przejazd innym użytkownikom alejki.
  5. Dopuszcza się wjazd na teren Ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane, wywożące szambo itp. na zasadach określonych przez zarząd. Zasady te powinny określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.
  6. Osoba – kierowca, który posiada orzeczenie KIZ o niepełnosprawności może parkować samochodem osobowym na terenie działki, alejki lecz musi wykonać zatoczkę dla samochodu. Osoba ta może wystąpić do Zarządu o częściową rekompensatę w wykonaniu zatoczki w ramach czynu społecznego działkowców.

Zgodnie z § 48 tego samego Regulaminu

Działkowiec obowiązany jest:

a) dbać o estetyczny wygląd działki i Ogrodu, systematycznie kosić trawę, przycinać i prześwietlać drzewa oraz krzewy, nie dopuszczać do zacieniania sąsiednich działek przez zbyt blisko i gęsto posadzone wysokie drzewa lub krzewy, usuwać chwasty nie dopuszczając do ich rozsiewania się,

b) nie zakłócać spokoju sąsiadom,

c) utrzymywać w czystości i dobrym stanie technicznym drogi, aleje, tereny przyległe do granic działki.