Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Dokumentacja będzie także dostępna do wglądu w dniu 09.04.2022 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia, na terenie hydroforni.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer w rejestrze sądowym:

STOWARZYSZENIE OGRODOWE „NA PIASKACH”

46-070 Komprachcice, ul. Chróścińska 2

Numer KRS 0000527289

 

  1. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
  2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2021 do 31-12-2021.
  3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
  4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.
Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej tj.  okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.  Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i start w wariancie porównawczym.

Należności i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne

Środki finansowe wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusze

Fundusze wycenia się według wartości nominalnej.

Informacja dodatkowa

Informacja o zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

 

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa trwałe – 52 670,99 zł
2) Aktywa obrotowe
– środki finansowe w kasie – 771,22 zł
– środki finansowe na rachunku bankowym – 127 868,05 zł

– należności krótkoterminowe – 4 758,68

 

3) Pasywa – Fundusz Własny
– fundusz statutowy – 65 177,24 zł

– fundusz rozwoju – 44 111,13 zł

– fundusz oświatowy – 724,67 zł

– środki trwałe w funduszu statutowym – 43 934,73 zł

– zysk roku bieżącego – 27 844,76 zł


4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

– zobowiązania krótkoterminowe – 4 276,41 złInformacje o strukturze zrealizowanych przychodów oraz o strukturze poniesionych kosztów

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów, w tym:

– przychody statutowe – 60 429,89 zł
– pozostałe przychody operacyjne – 3 195 zł

– przychody finansowe – 55,05 zł

 

2) Informacje o strukturze kosztów:

– koszty działań statutowych – 35 835,18 zł

Struktura kosztów według rodzaju:

amortyzacja: 4 190,18 zł

materiały: 4 755,81 zł

usługi: 20 091,13 zł

wynagrodzenia (umowy zlecenie): 6 268,13 zł

ubezpieczenia społeczne: 127,03 zł

usługi bankowe: 402,90 zł

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy:

wpłaty na fundusz – 5 600,00 zł

Fundusz rozwoju:

zysk roku 2020 – 9 320,30 zł

wpłaty na fundusz – 5 600,00 zł

Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W Informacji dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje Bilansu oraz Rachunku zysków i strat.

 

Zestawienie Obrotów i Sald

Rachunek zysków i strat dla organizacji pożytku publicznego Rok 2021

Bilans dla organizacji pożytku publicznego Rok 2021