Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 30.04.2022

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach

Zaprasza Członków Stowarzyszenia i Działkowców na:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE,

które odbędzie się w sobotę 30.04.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera 6 w Opolu

Początek obrad:

I termin o godz. 10:00, II termin o godz. 10:30

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta
  • Propozycja kandydatów na Przewodniczącego zebrania i Protokolanta
  • Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego zebrania i Protokolanta
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu zebrania – głosowanie
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – mandatowej
 6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok:
  • Z działalności Zarządu za 2021 rok – wystąpienie Prezes Zarządu (dodatkowo omówienie działań Zarządu związanych z realizacją zaleceń audytu wewnętrznego)
  • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – wystąpienie Księgowej
  • Dyskusja
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dotychczasowych działań za 2021 rok
  • Dyskusja
 10. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej z dotychczasowych działań za 2021 rok
  • Dyskusja
 11. Wnioski Zarządu i Komisji o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
  • Wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej za 2021 rok
  • Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
  • Wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej
  • Wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rozjemczej
  • Głosowanie nad uchwałą o przeksięgowanie zysku za 2021 rok na poszczególne fundusze
 12. Przedstawienie planu pracy Zarządu na rok 2022, przedstawienie budżetu i wysokości składek
  • Przedstawienie planu pracy Zarządu na 2022 rok i dyskusja na planem pracy
  • Przedstawienie budżetu oraz wysokości składek na 2022 r oraz dyskusja nad budżetem na 2022 rok
  • Głosowanie nad planem pracy Zarządu na 2022 rok
  • Głosowanie nad przyjęciem preliminarza na 2022 rok
  • Uchwała w sprawie ustalenia opłaty ogrodowej na 2022 rok z podziałem na poszczególne fundusze
  • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wysyłkę wezwań i upomnień
  • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej
  • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty inwestycyjnej
  • Uchwalenie ilości godzin do odpracowania na terenie ogrodu w 2022 roku lub ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny
  • Uchwalenia wysokości wynagrodzenia w 2022 r dla osób wykonujących prace zlecone na rzecz ogrodu
  • Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę działki nr 95
  • Prezentacja przez wnioskodawców zagadnienia związanego z wykupem gruntu na własność SO, dyskusja w temacie – Uchwała w sprawie wykupu gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym przez Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach”
 13. Wybór nowych organów Stowarzyszenia:
  • Propozycje kandydatów do Zarządu (ustalenie ilości osób wchodzących w skład Zarządu) oraz kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej
  • Głosowanie nad kandydaturami do organów Stowarzyszenia
  • Uchwała na powołanie nowego składu Zarządu
  • Uchwała na powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej
  • Uchwała na powołanie nowego składu Komisji Rozjemczej
  • Powołanie Pełnomocnika
 14. Wnioski działkowców złożone za pośrednictwem Zarządu pod obrady Walnego Zebrania (wnioski zostaną zaprezentowane przez wnioskodawców)
  • Wniosek działkowca w sprawie wypłaty odszkodowania za pozostawione nasadzenia i obiekty
  • Kandydatury do nadania „honorowego działkowca”
  • Zwolnienie z opłat za prace na rzecz ogrodu seniorów powyżej 75 roku życia
  • Adaptacja nieużytku na kompostownik
  • Uchylenie wszystkich przydziałów działek
  • Podawanie do wiadomości publicznej uchwał Zarządu
  • Inne dwa wnioski działkowca
  • Uchylenie uchwał Walnego Zebrania z 2020 i 2021 dotyczących wybranych zagadnień
 15. Inne wolne wnioski, dyskusja i pytania
 16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno – mandatowej
 17. Odczytanie sprawozdania Komisji Uchwał i wniosków
 18. Zakończenie obrad.

 

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemicznym, Walne Zebranie Członków SO „Na Piskach” odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących na ten czas zaleceń sanitarnych.

 

Organizator ze swojej strony zapewnia wodę mineralną oraz soki.

 

Z poważaniem

Zarząd i Komisje

Stowarzyszenia Ogrodowego

„Na Piaskach”