Opłaty w 2023 roku

UCHWAŁA Nr 20/WZS/2023 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ” NA PIASKACH” W KOMPRACHCICACH

z dnia 22-04-2023 r. w sprawie

Wysokości wnoszenia opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposobu i terminu ich wnoszenia w 2023 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze działając na podstawie § 49 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach oraz § 62 Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach w 2023 roku w kwocie 404 zł od każdej użytkowanej działki. Co stanowi:

opłata członkowska (w tym członkowie bez działek) 43,00 zł
opłata ogrodowa 181,00 zł
składka na fundusz rozwoju 80,00 zł
opłata za energię elektryczną 58,00 zł
opłata za śmieci 42,00 zł

§ 2

Walne Zebranie zgodnie z § 29 pkt. 1, p pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach w Komprachcicach oraz z § 66 Regulaminu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach, postanawia iż

1) Ilość godzin do odpracowania w 2023r. – ustala się na 0 (zero) godziny od działki.
2) Ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu włącza się do opłaty ogrodowej, której sumaryczna wartość nie ulega zmianie i wynosi 404 zł (czterysta cztery złote).

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonania zmiany opłat za zużytą energię elektryczną oraz opłaty za wywóz śmieci w przypadku istotnych zmian wprowadzonych przez dostawcę/sprzedawcę.

§ 4

Zgodnie z § 49 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach, opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy i członkowie bez działek Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach w terminie do dnia 31-05-2023 roku.
Dzierżawcy działek mogą rozbicia płatność na dwie raty:
1) Pierwsza do dnia 31-05-2023 r.
2) Druga do dnia 31-07-2023 r.

Dokonania wpłat po wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz: UCHWAŁA Nr 20/WZS/2023 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ” NA PIASKACH” W KOMPRACHCICACH z dnia 22-04-2023r. w sprawie Wysokości wnoszenia opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposobu i terminu ich wnoszenia w 2023 r.