Wysokość opłaty inwestycyjnej dla nowych użytkowników działek na rok 2023.

UCHWAŁA Nr 21/WZS/2023 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ” NA PIASKACH” W KOMPRACHCICACH
z dnia 22-04-2023 r. w sprawie

WYSOKOŚCI OPŁATY INWESTYCYJNEJ DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NA ROK 2023.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach zgodnie z rozdziałem V §63 pkt. 1, p pkt d Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach w Komprachcicach, postanawia

§ 1

Ustalić wysokość opłaty inwestycyjnej dla nowych użytkowników działek w wysokości 1395,00 zł PLN (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 0/100).

§ 2

Opłata inwestycyjna jest jednorazową opłatą ogrodową, wnoszoną przez nowego użytkownika działki na fundusz inwestycyjny Stowarzyszenia w celu konserwacji i modernizacji istniejącej infrastruktury ogrodu, która została zbudowana ze składek dotychczasowych użytkowników działek. Wyliczana jest na podstawie wartości majątku Stowarzyszenia z 31 grudnia roku poprzedniego (suma aktywów), podzielona na ilość działek ogrodowych.

§ 3

Każdy nowo przyjęty użytkownik działki uiszcza opłatę jednorazową, za wyjątkiem następujących osób nabywających prawo do działki: rodziców, rodzeństwa, dzieci, wnuków, działkowca przenoszącego prawo działki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz: UCHWAŁA Nr 21/WZS/2023 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ” NA PIASKACH” W KOMPRACHCICACH z dnia 22-04-2023 r. w sprawie WYSOKOŚCI OPŁATY INWESTYCYJNEJ DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK