Podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego – Komprachcice 27.04.2024 r. – sprawozdanie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach chciałby Państwu przekazać kilka najważniejszych informacji z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Podjęto uchwały nr 3/WZS/2024 oraz 4/WZS/2024 z dnia 27-04-2024r. o zmianach w zapisach Statutu oraz Regulaminu naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy do lektury obu dokumentów. Dokumenty dostępne na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia (Akty prawne).

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach z działalności za rok 2023.

Rok 2023 był dla nas pomyślny. Udało się nam zrealizować wiele, pozostawionych z lat ubiegłych spraw, jak i nasze kluczowe zadanie, jakim było wykonanie wiaty śmietnikowej. W 2023 roku wybraliśmy nową Komisję Rewizyjną. Współpraca z nią układa się bardzo dobrze.

1. Zarząd realizował uchwały Walnego Zebrania.

2. Pełnił dyżury w biurze Zarządu.

3. Współpracował z biurem księgowym oraz Kancelarią Radców Prawnych.

4. Współpraca z Wójtem Gminy, skutkowała nawiezieniem materiału do wyrównania drogi gminnej do cegielni, co umożliwiło nam wszystkim łatwiejsze przemieszczanie się tą drogą.

5. Utwardziliśmy również aleje ogrodowe. W związku z tym, że problem się powtarza w tym roku postanowiliśmy przeznaczyć większą pulę pieniędzy na ten cel.

6. Przeprowadzono kontrolę działek pod względem przestrzegania zapisów regulaminu odnośnie utrzymania porządku na terenie działek. Do dzierżawców działek, które budziły zastrzeżenia, wysłano pisemne prośby o uporządkowanie ich. Prosimy wszystkich działkowiczów o przestrzeganie porządku na ogrodach, a zwłaszcza tych, którzy dostali prośby o uporządkowanie działek.

7. Kontrolowano zaległości w opłatach. Wysłano również wezwania do zapłaty do osób, które nie uregulowały opłat ogrodowych w wyznaczonym terminie.

8. Jak co roku Zarząd zorganizował wywóz bioodpadów, który odbył się na wiosnę i jesienią.

9. Dbaliśmy o estetykę terenu poprzez koszenie traw na częściach wspólnych.10. Wybudowaliśmy wiatę śmietnikową. Prace nad nią trwały dość długo, ale udało się nam zakończyć te prace przez końcem sezonu. Wiata śmietnikowa jest już monitorowana. Montaż monitoringu miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa, czystości i ogólnie rozumianego porządku wokół terenu biura Zarządu. W dalszym ciągu prosimy o segregację odpadów zgodnie z przeznaczeniem. W zeszłym roku segregacja wymusiła zmiany wielkości pojemników. Na początku założyliśmy, że tych śmieci będzie mniej, dlatego też były problemy z pomieszczeniem ich w podstawionych kubłach, ostatecznie zamówiliśmy większe kosze i wygląda na to, że ta wielkość| i częstotliwość wywozu śmieci będzie odpowiednia.

11. W zeszłym roku rozpoczęliśmy prace polegające na naprawie ogrodzenia naszego Ogrodu. W tym roku prace będą kontynuowane.

12. Tablice ogłoszeniowe zostały naprawione przez Pana Malickiego. Wymienione zostały dwie szyby i prowadnice.

13. Jak co roku przy otwarciu wody w dalszym ciągu występują awarie. Awarie były usuwane możliwie jak najszybciej.

14. Na koniec sezonu zorganizowaliśmy imprezę z licznymi atrakcjami. Były dmuchańce dla dzieci i kącik artystyczny. Działkowicze mogli skosztować pysznego lanego piwa czeskiego, posilili się pyszną grochówką, kiełbaskami, ogórkami i smalcem swojskiej roboty, sałatkami i na koniec smacznym ciastem. Za przyniesienie tych pyszności Zarząd dziękuje działkowiczom, którzy zaangażowali się w ich przygotowanie. A to wszystko odbyło się przy nastrojowej muzyce do późnych godzin. Późna godzina zakończenia imprezy wskazywała na to, że impreza udała się. Mam nadzieję, że kolejne będą równie udane. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w organizacji imprezy. Zachęcamy do angażowania się w przyszłości w organizację imprez i nie tylko. Wspólnie możemy zdziałać o wiele więcej.

15. Z dumą mogę poinformować, że obecni Członkowie Zarządu doprowadzili do rozwiązania niewyjaśnionych od lat spraw takich jak:

Osiągnięcie porozumienia z byłym dzierżawcą działki nr 95, w wyniku czego działka jest nasza i obecnie szukamy na nią nabywcy. Zarząd zorganizował już trzy przetargi w tej sprawie.

Osiągnięcie porozumienia z byłą użytkowniczką terenu tak zwanego „klina” przy bramie nr 1. Zarząd postanowić wydzierżawić czasowo ten teren, gdyż wymagał on uporządkowania, a to generowałoby koszty dla naszego Stowarzyszenia. Po podpisaniu umowy, użytkownik będzie partycypował w części opłat ogrodowych.

Prosimy również osoby, które do dnia dzisiejszego nie zastosowały się do uchwały Walnego w sprawie założenia zaworu odcinającego od głównej sieci wodnej o jak najszybsze ich wykonanie. Przypominam, że Zarząd zgodnie z przyjętymi jeszcze w poprzedniej kadencji uchwałami może zlecić wykonanie tych prac i obciążyć kosztami działkowicza. Nie robiliśmy tak, ale jak zapewne wszyscy zauważyli na otwarciu sezonu pojawiła się awaria, która uniemożliwiła normalne otwarcie wody. Awaria powstawała wyłącznie na fragmentach wewnątrz działki. Brak odcinających zaworów wymuszał zamykanie całej sieci.

Zarząd apeluje do wszystkich działkowców naszego ogrodu o korzystanie ze strony internetowej ogrodu, gdzie są zamieszczany wszystkie ważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania ogrodu, bieżące informacje i komunikaty oraz wykazy opłat ogrodowych Zarząd przypomina o obowiązku terminowego regulowania wszystkich należnych opłat na rzecz ogrodu i wpłacanie ich na rachunek bankowy ogrodu.

Podsumowanie Walnego Zebrania 27.04.2024 (pełny tekst)