Wysokość opłaty wpisowej dla nowych użytkowników działek na rok 2023.

UCHWAŁA Nr 22/WZS/2023 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ” NA PIASKACH” W KOMPRACHCICACH
z dnia 22-04-2023r.
w sprawie

WYSOKOŚCI OPŁATY WPISOWEJ DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NA ROK 2023.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach zgodnie z rozdziałem V §63 pkt. 1, p pkt e Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach: w Komprachcicach, postanawia

§ 1

Ustalić wysokość opłaty dla nowych użytkowników działek w wysokości 1395,00 zł PLN (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 0/100).

§ 2

Opłata wpisowa jest jednorazową opłatą ogrodową, wnoszoną przez nowego użytkownika działki na fundusz statutowy Stowarzyszenia w celu realizacji założeń statutowych. Wyliczana jest na podstawie wartości majątku Stowarzyszenia z 31 grudnia roku poprzedniego (suma aktywów), podzielona na ilość działek ogrodowych.

§ 3

Każdy nowo przyjęty użytkownik działki uiszcza opłatę jednorazową, za wyjątkiem następujących osób nabywających prawo do działki: rodziców, rodzeństwa, dzieci, wnuków, działkowca przenoszącego prawo działki.

§ 4

Nowo przyjmowany działkowiec opłatę wpisową zobowiązany jest wpłacić na konto Stowarzyszenia przed zatwierdzeniem przeniesienia prawa do działki przez Zarząd, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia w Zarządzie wniosku o zatwierdzenie umowy. W sytuacji, gdy nie dojdzie do skutecznego przeniesienia prawa do działki na nowego użytkownika działki, Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” zwróci w terminie 7 dni wpłaconą opłatę wpisową na konto z jakiego dokonano wpłaty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz: UCHWAŁA Nr 22/WZS/2023 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ” NA PIASKACH” W KOMPRACHCICACH z dnia 22-04-2023r. w sprawie WYSOKOŚCI OPŁATY WPISOWEJ DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK NA ROK 2023.