Sprawozdanie Zarządu SO „Na Piaskach”

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach z działalności za okres od dnia 28 maja 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Rok 2022 był pierwszym niepełnym rokiem działalności Zarządu w obecnej kadencji sprawozdawczej. Był to niezwykle trudny rok. Niechęć do współpracy byłych członków Komisji Rewizyjnej. Ciągłe utrudnianie pracy i tym samym działanie na niekorzyść Stowarzyszenia, ciągłe żądania, pretensje, zastraszanie i działania mające na celu odwołanie członków tego Zarządu utrudniały normalną pracę. Chyba jesteśmy jedynym Zarządem, który spotkał się z takim traktowaniem. MY z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że działaliśmy charytatywnie i na rzecz naszej społeczności ogrodowej.

Uważam, że pomimo trudności udało nam się zdziałać wiele dobrego i osiągnąć założone cele. Świadectwem tego jest nawiązanie trwałych, długoterminowych relacji z Zarządami innych Stowarzyszeń ogrodowych między innymi ze Stowarzyszeniem w Zabrzu i Wieluniu, które nas bardzo wspierają, służą pomocą i dzielą się ogromną wiedzą. Korzystamy z doradztwa doświadczonego w tematyce ogrodów działkowych Radcy Prawnego oraz zaprzyjaźnionej księgowej, która wiele lat obsługiwała podobne Stowarzyszenia.

W czasie kadencji zaszła zmiana w składzie Zarządu. Zrezygnował P. Andrzej Kowalski, jego miejsce zajęła P. Dorota Stępień.
W listopadzie wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej złożyli rezygnację w związku z czym
musieliśmy zorganizować Nadzwyczajne Walne Zebranie. Łącznie było ich dwa.

Liczba członków Stowarzyszenia na początku kadencji wynosiła 200 osób.
Wnioski o przyznanie członkostwa i przeniesienia prawa do działek, były rozpatrywane na posiedzeniach zarządu. Przyjęto 11 nowych członków i przeniesiono prawa do 8 działek, wykreślono 7 członków.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosi 204 osoby.
Odbyło się 12 posiedzeń Zarządu oraz podjęto 69 uchwał.

Stan środków koncie wynosi obecnie 101 550,77 zł.

Zarząd pełnił dyżury w biurze Zarządu.
Wysłano również wezwania do zapłaty do osób, które nie uregulowały opłat ogrodowych w wyznaczonym terminie. Obecnie z opłatami zalega 10% działkowiczów.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie w 2022 roku Zarząd ogrodu zrealizował następujące zadania remontowe:

 1. Przeprowadzono prace remontowo-naprawcze zewnętrznego ogrodzenia Ogrodu na odcinku studni nr 1. Wytyczono nową alejkę, zrobiono nowe ogrodzenie w ramach prac na rzecz ogrodu.
 2. Ocieplono i uszczelniono studnię żeby zabezpieczyć urządzenia elektroniczne znajdujące się w niej i zapewnić ich prawidłowe działanie.
 3. Wysypanie tłucznia na drogi na częściach wspólnych, które posiadały wyjeżdżone przez samochody koleiny.
 4. Jesienią zorganizowano wywóz bioodpadów. W zeszłym roku oddaliście Państwo rekordowo dużą ilość bioodpadów do zamówionego kontenera (3,420 ton). W poprzednich lata ilości te były o wiele mniejsze, a mianowicie wahały się od jednej do dwóch ton. Zebrana w zeszłym roku ilość odpadów potwierdza problem z dostępnością do kontenera w ubiegłych latach.
 5. Uzupełniono ubytki w posadce w biurze zarządu, która pozostała po remoncie instalacji elektrycznej za poprzedniego Zarządu.
 6. Skierowaliśmy prośbę do Urzędu Gminy w Komprachcicach o skoszenie trawy wokół ogrodzenia na terenie drogi gminnej. Koszenie zostało wykonane.
 7. Obecnie realizuje się prace związane z wykonaniem miejsca pod śmietniki. Chcemy, by śmietnik był dostępny dla działkowiczów każdego dnia przez cały sezon. Nowa umowa z Remondisem wymusza segregację odpadów, w wyniku tego zwiększyła się ilość pojemników. Prosimy więc działkowiczów o segregowanie odpadów zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Przeprowadzono kontrolę działek pod względem przestrzegania zapisów regulaminu odnośnie utrzymania porządku na terenie działek. Do dzierżawców działek, które budziły zastrzeżenia, wysłano pisemne prośby o uporządkowanie ich. Prosimy wszystkich działkowiczów o przestrzeganie porządku na ogrodach, a zwłaszcza tych, którzy dostali prośby o uporządkowanie działek.
 9. Prosimy również osoby, które do dnia dzisiejszego nie zastosowały się do uchwały Walnego w sprawie założenia zaworu odcinającego od głównej sieci wodnej o jak najszybsze ich wykonanie. Przypominam, że Zarząd zgodnie z przyjętymi jeszcze w poprzedniej kadencji uchwałami może zlecić wykonanie tych prac i obciążyć kosztami działkowicza. Nie robiliśmy tak, ale jak zapewne wszyscy zauważyli na otwarciu sezonu powstało wiele awarii, które uniemożliwiły normalne otwarcie wody. Awarie powstawały wyłącznie na fragmentach wewnątrz działek. Brak odcinających zaworów wymuszał zamykanie całej sieci.
 10. Zarząd przeprowadził skuteczne negocjacje z byłym dzierżawcą działki 95. Po negocjacjach udało się nam dojść do porozumienia oraz podpisać ugodę Naszym sukcesem jest to, że w tak krótkim czasie udało się nam rozwiązać i zakończyć ostatecznie problem kilku poprzednich Zarządów i w końcu po tylu latach działka nr 95 jest własnością Stowarzyszenia. Ugoda opiewa na kwotę 2000 zł co stanowi ok 9% przyjętej w poprzednich latach wyceny.
 11. Wynegocjowaliśmy lepsze warunki finansowe z firmą WITT-POMP, która monitoruje falowniki oraz nadzoruje prace związane z rozruchem i zamknięciem wody w ogrodzie. Udało się obniżyć wartość umowy.
 12. Podjęliśmy próbę pozyskania unijnych środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niestety otrzymaliśmy informację z agencji, że środki te przeznaczone są tylko dla ogrodów usytuowanych na terenach miejskich. Będziemy monitorować ten temat, chętnie przyjmiemy wsparcie jeśli ktoś będzie posiadał wiedzę o nowych możliwościach pozyskania jakichkolwiek środków dla stowarzyszenia.
 13. W sprawie wykupu gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym S.O. zgodnie z Uchwałą Walnego, podjęliśmy działania zmierzające w kierunku pozyskania informacji na temat możliwości przeprowadzenia wykupu. Wyznaczono do tego dwie osoby, które zajęły się tym zadaniem. Po uzyskaniu niezbędnych informacji, sporządzono pismo, które zostało już przekazane do Urzędu Gminy Komprachcice na ręce Wójta Gminy do Starostwa Opolskiego i Wojewody Opolskiego. Podczas spotkania z Wójtem Gminy Komprachcice, otrzymaliśmy jego pisemne poparcie naszych starań.
 14. Korzystając z okazji, ustaliłem z Wójtem, że droga gminna do cegielni będzie wyrównana, co umożliwi nam wszystkim łatwiejsze przemieszczanie się tą drogą.
 15. Na skutek przegłosowania przez Walne Zebranie, Uchwały z sierpnia 2022r., w której to Walne nie wyraziło zgody na podpisanie i realizację ugody miedzy Zarządem, a użytkowniczką „klina” przy bramie nr 1, dotyczącej wypłaty rekompensaty za pozostawione nasadzenia na odebranym przez poprzedników „klinie” informujemy, że sprawa zostaje nadal nie rozstrzygnięta.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach wnioskuje do Walnego Zebrania o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022, Sprawozdania Finansowego za rok 2022, Planu Pracy Zarządu i Preliminarzy Finansowych na rok 2023 oraz uchwalenie opłat ogrodowych na rok 2023 w proponowanej przez Zarząd wysokości oraz o udzielenie zarządowi absolutorium.

Zarząd apeluje do wszystkich działkowców naszego ogrodu o korzystanie ze strony internetowej ogrodu gdzie są zamieszczany wszystkie ważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania ogrodu, bieżące informacje i komunikaty oraz wykazy opłat ogrodowych Zarząd przypomina o obowiązku terminowego regulowania wszystkich należnych opłat na rzecz ogrodu i wpłacanie ich na rachunek bankowy ogrodu.

Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Ogrodowego
„Na Piaskach” w Komprachcicach

 


Pobierz: Sprawozdanie Zarzadu