Wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych oraz sposób i termin ich wnoszenia w 2024 r.

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego S.O. „Na Piaskach” w Komprachcicach uchwałą nr 19/WZS/2024 z dnia 27-04-2024r. uchwalili:

  • Opłata ogrodowa w 2024 roku od każdej użytkowanej działki 465,00 zł
  • Opłata członkowska (również dla członków nieposiadających działek) 90,00 zł

Opłatę ogrodową wnoszą wszyscy działkowcy i członkowie bez działek Stowarzyszenia Ogrodowego „Na Piaskach” w Komprachcicach w terminie do dnia 31-05-2024 roku.

Dzierżawcy działek mogą podzielić płatność na dwie raty w ustalonej wysokości:

  • pierwsza do dnia 31-05-2024 r. wymagana kwota do zapłaty 233,00 zł
  • druga do dnia 31-07-2024 r. wymagana kwota do zapłaty 232,00 zł

W przypadku wnoszenia opłat częściowych w wysokości i terminie niezgodnym z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego nr 19/WZS/2024 z dnia 27-04-2024r., Zarząd obciąży działkowicza dodatkową opłatą w wysokości połowy opłaty ogrodowej jaka obowiązuje w danym roku kalendarzowym.

Od wpłat nadpłaconych w ciągu roku, nie przysługują odsetki uznaniowe.

Dokonanie wpłat po wyznaczonym terminie skutkować będzie również naliczeniem odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie.

Za okres naliczania odsetek karnych od opóźnionych wpłat uznaje się datę wpływu pełnej należności. Wpływy częściowe nie obniżają kwoty bazowej będącej podstawą do naliczania odsetek.Informacja o stanie salda działkowego będzie dostępna na wniosek działkowca raz w roku po zamknięciu sprawozdania finansowego S.O. „Na Piaskach” w Komprachcicach.

Numer konta bankowego Stowarzyszenia

PKO BP I ODDZIAŁ OPOLE

94 1020 3668 0000 5502 0419 8230


Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego S.O. „Na Piaskach” w Komprachcicach uchwałą nr 20/WZS/2024 z dnia 27-04-2024r. uchwalili:

Wysokości opłaty inwestycyjnej dla nowych użytkowników działek na rok 2024 – 1513,00 zł

Opłata inwestycyjna jest jednorazową opłatą ogrodową, wnoszoną przez nowego użytkownika działki na fundusz inwestycyjny Stowarzyszenia w celu konserwacji i modernizacji istniejącej infrastruktury ogrodu, która została zbudowana ze składek dotychczasowych użytkowników działek.

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego S.O. „Na Piaskach” w Komprachcicach, Uchwałą nr 21/WZS/2024 z dnia 27-04-2024r. uchwalili:

Wysokości opłaty wpisowej dla nowych użytkowników działek na rok 2024 – 1513,00 zł

Opłata wpisowa jest jednorazową opłatą ogrodową, wnoszoną przez nowego użytkownika działki na fundusz statutowy Stowarzyszenia w celu realizacji założeń statutowych. Nowo przyjmowany działkowiec opłatę wpisową zobowiązany jest wpłacić na konto Stowarzyszenia przed zatwierdzeniem przeniesienia prawa do działki przez Zarząd, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia w Zarządzie wniosku o zatwierdzenie umowy. W sytuacji, gdy nie dojdzie do skutecznego przeniesienia prawa do działki na nowego użytkownika działki, Stowarzyszenie Ogrodowe „Na Piaskach” zwróci w terminie 7 dni wpłaconą opłatę wpisową na konto z jakiego dokonano wpłaty.